Algemene voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Weerflash

 

Identificatie

Deze Weerflash gebruikersvoorwaarden gaan uit van:

  • MeteoSupport BV
  • Kerkstraat 55 bus 201
  • 8570 Anzegem
  • Ondernemingsnummer 0778.613.654
  • BTW BE0778.613.654
  • RPR Gent (afdeling Kortrijk)
  • (verder genaamd ‘MeteoSupport’)

Definities

Deze gebruikersvoorwaarden zijn zowel op de mobiele app als op de webapplicatie van toepassing. De beide platformen worden afzonderlijk en samen ‘Weerflash’ genoemd.

Ieder gebruiker van Weerflash wordt hierna een ‘gebruiker’ genoemd.

Toepassingsgebied

Deze gebruikersvoorwaarden dienen te worden gelezen met de Privacy Policy. Beide documenten beschrijven samen de voorwaarden waaronder toegang verschaft wordt en gebruik mag worden gemaakt van Weerflash en beschrijven ook de verantwoordelijkheden van MeteoSupport en gebruiker o.a. met betrekking tot de inhoud (tekst, afbeeldingen, tekeningen, muziek, video’s, geluiden, afbeeldingen, enz.) van Weerflash.

De gebruiker zal deze gebruikersvoorwaarden in ieder geval expliciet moeten aanvaarden bijregistratie van een account op Weerflash en deze gebruikersvoorwaarden zijn in het algemeen van toepassing op iedere toegang en gebruik van Weerflash.

MeteoSupport raadt daarom aan om deze gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy aandachtig te lezen alvorens gebruik te maken van Weerflash. Gebruikers die hiermee niet akkoord kunnen gaan, vragen we Weerflash niet te gebruiken.

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing wanneer de gebruiker Weerflash rechtstreeks bezoekt, dan wel de gebruiker gebruik maakt van Weerflash via een website of applicatie van eenderde partij. Deze gebruikersvoorwaarden zijn dus steeds van toepassing op de toegang en het gebruik van Weerflash en zullen voorrang hebben op eventuele conflicterende bepalingen van derde partijen. Deze gebruikersvoorwaarden hebben voorrang op eventuele voorwaarden van de gebruiker, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van MeteoSupport.

Deze gebruikersvoorwaarden en de PrivacyPolicy zijn steeds te raadplegen, te downloaden en te printen via www.weerflash.be.

Het is mogelijk dat deze gebruikersvoorwaarden worden aangevuld met bijzondere voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer er bepaalde features betalend zouden worden. Het is dus van belang steeds na te gaan of er voor een specifiek gebruik geen aparte bijzondere voorwaarden gelden. In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van deze algemene gebruikersvoorwaarden en de voorwaarden van specifieke diensten, zal het bepaalde in de bijzondere voorwaarden voorrang hebben.

Weerflash bedoeld voor gebruikers van 18 jaar en ouder. Aldus verklaart de gebruiker minstens 18 jaar te zijn of minstens voorafgaand de instemming van de ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers verkregen te hebben overeenkomstig de geldende voorschriften.

Doel van het platform

Gebruikers van Weerflash kunnen het weer die zij op hun locatie waarnemen gaan registreren in Weerflash. Zodoende kan Weerflash het weer in de Benelux zo volledig en accuraat mogelijk gaan weergeven.

De gebruikers erkennen dat de goede werking van Weerflash ook gesteund is op de volledige en accurate input van haar gebruikers. MeteoSupport garandeert dus geenszins de bruikbaarheid, betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van diensten of informatie die door Weerflash meegegeven wordt. Weerflash is ook niet ontworpen om te voldoen aan specifieke behoeften van een specifieke gebruiker. Voor zoveel als mogelijk, wijst MeteoSupport haar aansprakelijkheid aangaande de inhoud van Weerflash af.

Bijzondere features van het platform

Badge: Wanneer een gebruiker een actie een aantal keer heeft uitgevoerd, wordt er een waardering in de vorm van een badge gegeven.

Notificaties: Gebruikers kunnen de feature ‘notificaties’ activeren zodat ze naburige weermeldingen kunnen goedkeuren. Desbetreffende weermeldingen zullen steeds betrekking hebben op eenlocatie in een beperkte straal rond het toestel van de gebruiker.  

Het is ook mogelijk dat Weerflash zelfeen algemene notificatie uitstuurt bv. aangaande hevig noodweer in een bepaalde zone.

Voorbeelden van andere opties in Weerflash:

-      Tijdsframes: aan de hand van deze feature kan de Gebruiker ontdekken waar een belangrijk event actief was;

-      Weertype filtering;

-      Activiteit monitor per weertype.

Registratie en Account

Het aanmaken van een account is gratis. Registratie kan via het e-mailadres (plus voornaam en familienaam), dan wel via API (op heden Facebook en Apple ID).

De gebruiker verklaart en garandeert bij iedere registratie de correcte informatie te verstrekken.

Sommige (extra) toepassingen kunnen betalend worden.

Wijzigingen aan en werking van Weerflash

MeteoSupport behoudt uitdrukkelijk het recht om wijzigingen aan te brengen aan Weerflash, dan wel informatie te verwijderen.

Daarenboven streeft MeteoSupport naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van Weerflash. Toch kan het voorvallen dat MeteoSupport de toegang tot (delen van) Weerflash dient af te sluiten, dit in geval van onderhoud, om updates en upgrades door te voeren of enige andere reden. MeteoSupport zal zich inspannen om eventuele fouten in de software op te lossen maar kan niet garanderen dat alle fouten, al dan niet tijdig, worden hersteld. Mogelijks kan Weerflash ook kwetsbaarheden of schadelijke componenten bevatten.

MeteoSupport kan aldus niet garanderen dat Weerflash altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken. MeteoSupport heeft geen enkele verplichting tot nakoming, noch enige verplichting tot schadevergoeding in dergelijke gevallen.

MeteoSupport stelt evenwel dat zijde nodige maatregelen heeft genomen, binnen haar mogelijkheden en stand van de techniek, om het functioneren van Weerflash te garanderen en het bestaan en de overbrenging van virussen en andere schadelijke componenten voor de gebruikers te voorkomen.

Evident dient de gebruiker zelf en op eigen kosten te voorzien in de nodige toestellen, tools, providers en instellingen om toegang te kunnen krijgen tot Weerflash zoals hardware en een internetverbinding.

Overmaken van meldingen andere informatie

Wanneer de gebruiker informatie van enigerlei aard naar MeteoSupport stuurt, al dan niet via Weerflash, verklaart en garandeert de gebruiker en stemt deze ermee in dat de gebruiker het recht heeft om dit vrijelijk te doen, dat deze informatie geen inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen of enig ander recht van derden, dat die informatie niet vertrouwelijk is en dat de informatie niet schadelijk is voor derden. MeteoSupport kan geenszins worden aangesproken voor het materiaal dat door de gebruiker wordt aangeleverd.

Uw plichten als gebruiker

Het is niet toegestaan om Weerflash oneigenlijk of ondeugdelijk te gebruiken zoals maar niet beperkt tot Weerflash:

- voor andere doeleinden te gebruiken;

- te verkopen, te verhuren;

- te decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering of aan te passen;

- het gebruik er van te verhinderen.

Evenmin is het toegestaan om technische voorzieningen die bedoeld zijn om Weerflash te beschermen, te(laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

Iedere gebruiker verbindt er zich tevens toe bij het gebruik van Weerflash de toepasselijke wetgeving en regulering en eventuele specifieke richtlijnen van MeteoSupport met betrekking tot het gebruik van Weerflash na te leven.

De gebruiker zal bij registratie een gepersonaliseerde login ontvangen. Deze login is persoonlijk en het is de plicht om deze geheim te houden en gepast te beveiligen. Het is ook verantwoordelijkheid van gebruiker om veilig in te loggen, ervoor te zorgen dat gebruiker de gepaste toestellen met de juiste beveiliging gebruikt, zodoende gebruiker beschermt is tegen virussen, toegang door onbevoegden enz. Gebruiker is integraal verantwoordelijk voor het onrechtmatig gebruik van de diensten dooreen onbevoegde derde ingevolge het niet naleven van deze clausule doorgebruiker. De gebruiker is verplicht MeteoSupport te contacteren bij ieder feit dat het oneigenlijk gebruik van Weerflash mogelijk maakt, zoals diefstal en verlies, zodat MeteoSupport kan overgaan tot annulatie van de gebruiker.

De gebruiker zal de naam en reputatie van MeteoSupport te allen tijde in acht nemen en ervoor zorgen dat het gebruik van Weerflash geen enkele wijze schade toebrengt aan de rechten en/of reputatie van MeteoSupport.  

Beëindiging en opschorting

MeteoSupport kan de rechten met betrekking tot Weerflash onmiddellijk beëindigen of opschorten wanneer:

-       De gebruiker zijn plichten als gebruiker niet naleeft;

-       De gebruiker de intellectuele eigendomsrechten van MeteoSupport dan wel haar licentiegevers niet respecteert;

-       De gebruiker enige inbreuk begaat op deze gebruikersvoorwaarden of bijzondere voorwaarden.

MeteoSupport heeft in het algemeen steeds het recht om Weerflash offline te halen, het gebruik te beperken of de toegang geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. In geen geval kan MeteoSupport hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Advertenties en hyperlinks

Weerflash kan advertenties bevatten.

Wanneer Weerflash naar andere websites zou verwijzen of specifieke hyperlinks bevat, betekent dit niet dat MeteoSupport alle inhoud van deze websites goedkeurt en in geen geval kan zij verantwoordelijk gesteld worden voor het correct functioneren van of voor de inhoud van deze andere websites, dan wel de informatie, producten of diensten die deze derde partijen aanbieden (al dan niet via Weerflash).

Wanneer de gebruiker dus via een add zou doorklikken naar een derde platform is het van belang dat de gebruiker aandachtig de voorwaarden nagaat die van toepassing zijn bij het gebruik of aanschaf van dergelijke diensten door derden en MeteoSupport kan hiervoor dus geenszins aansprakelijk worden gehouden.

Het is voor MeteoSupport onmogelijk om alle materialen en websites die links hebben aangemaakt naar Weerflash te kennen, controleren of goed te keuren. MeteoSupport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig aspect van de werking van deze derde partijen.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op Weerflash, waaronder de onderliggende software, database, afbeeldingen, logo’s, merknamen, etc. berusten uitsluitend en exclusief bij MeteoSupport, dan wel haar licentiegevers (afhankelijk van de situatie).

MeteoSupport verleent een persoonlijk, tijdelijk, niet-exclusief gebruiksrecht op Weerflash. U krijgt hierbij beperkte rechten in overeenstemming het hierboven aangegeven doel. MeteoSupport staat de verspreiding toe van de inhoud in Weerflash voor zover er een verwijzing vermeld staat naar MeteoSupport en Weerflash. In geval van verspreiding via digitale media, dient de verwijzing steeds gepaard te gaan met de toevoeging van volgende link: www.weerflash.be én www.noodweer.be plus het logo van Weerflash.In geval van verspreiding op televisie of gedrukte media dient de verwijzing het volgende te bevatten en dit in een leesbaar formaat: www.weerflash.be en www.noodweer.be plus het logo van Weerflash. Het Weerflash en MeteoSupport logo kan hier worden gedownload: *.

De gebruiker zal de naam en reputatie van MeteoSupport en Weerflash te allen tijde in acht nemen en ervoor zorgen dat het gebruik van Weerflash op geen enkele wijze schade toebrengt aan de rechten en/of reputatie van MeteoSupport en Weerflash.  

Verwerking van persoonsgegevens

MeteoSupport verwerkt persoonsgegevens via Weerflash. Voor meer informatie dienaangaande verwijzen wij graag naar onze Privacy Policy.

Klachten en Aansprakelijkheid

Wanneer de gebruiker klachten over Weerflash heeft, dient de gebruiker MeteoSupport schriftelijk te contacteren via info@weerflash.be en dit steeds binnen de 14 dagen na de kennisname van het gebrek. Dit op straffe van verval van enige vordering, tenzij dwingende wetgeving dit zou verbieden.

De aansprakelijkheid van MeteoSupport is beperkt tot wat dwingende wetgeving gebiedt en in ieder geval beperkt tot tienduizend euro (€ 10.000,00) per schadegeval.

MeteoSupport beperkt haaraansprakelijkheid niet of sluit haar aansprakelijkheid niet uit voor haar bedrieglijk opzet, fraude of wanneer de uitsluiting of beperking niet zoutoegestaan zijn overeenkomstig de toepasselijke wetgeving of rechtspraak.

MeteoSupport is in principe niet aansprakelijk voor onrechtstreekse/indirecte schade zoals verlies van omzet, winstderving.

Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, vervalt elke aanspraak ten aanzien van MeteoSupport in elk geval indien de vordering in rechte niet is ingesteld binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden.

MeteoSupport kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door derden bv. door het oneigenlijk gebruik van Weerflash door derden, schending van de Weerflash en MeteoSupport voorwaarden.

De gebruiker vrijwaart MeteoSupport voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van Weerflash, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens MeteoSupport, een andere gebruiker van de Weerflash dan wel een derde.

De partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van de partijen, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (bv. telecommunicatieproblemen). Op straffe van verval, is de partij die zich wil beroepen op dergelijke feiten of omstandigheden er toe gehouden deze feiten of omstandigheden zo snel mogelijk schriftelijk aan de andere partij bekend te maken, alles in het werk te stellen om de duur ervan tot het strikte minimum te beperken en de andere partij er eveneens schriftelijk van te verwittigen als deze feiten of omstandigheden beëindigd zijn.

Nietigheid en Waiver

De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden (of delen ervan) doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen (of delen ervan), zullen MeteoSupport en gebruiker, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een)equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van deze algemene gebruikersvoorwaarden.

Het niet uitoefenen of uitvoeren door MeteoSupport van enig recht of bepaling van deze gebruikersvoorwaarden betekent niet dat MeteoSupport er afstand van doet, tenzij door schriftelijke erkenning en akkoord van MeteoSupport.

Wijziging

MeteoSupport behoudt het recht om deze gebruikersvoorwaarden indien nodig te wijzigen, bijvoorbeeld omdat de functionaliteiten van Weerflash wijzigen. MeteoSupport raadt aldus aan deze gebruikersvoorwaarden periodiek te bekijken. Indien nodig overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, zal MeteoSupport de gebruikers apart berichten overeen wijziging van deze gebruikersvoorwaarden. Indien u niet akkoord bent met de nieuwe gebruikersvoorwaarden, kunt u steeds beslissen om geen gebruik meer te maken van Weerflash.

Deze gebruikersvoorwaarden werden voor het laatst gewijzigd op 2 november 2022.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Het Belgisch recht is van toepassing op deze gebruikersvoorwaarden en het gebruik van Weerflash. Geschillen zullen behandeld worden voor de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar MeteoSupport haar vestigingsadres heeft.

Contactpunt

Mocht u vragen of opmerkingen over Weerflash hebben, dan kunt u ons steeds berichten via info@weerflash.be.

Weerflash is een initiatief van NoodweerBenelux en onze crowdfunders
This should work by This might work
Weerflash is een initiatief van NoodweerBenelux en onze crowdfunders
This should work by This might work