Privacy Policy

Voorwoord

Deze privacy policy gaat uit van:

 

Nicolas Roose

handelend onder de handelsnaam NoodweerBenelux

Kerkstraat 53 bus 301

8570 Anzegem

met ondernemingsnummer 0506.694.445

hierna genoemd ‘NoodweerBenelux

Deze privacy policy gaat uit van NoodweerBenelux in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de website www.weerflash.be, alsook op de verwerking van persoonsgegevens via de mobiele app Weerflash. De Weerflash website en de Weerflash mobiele applicatie worden hierna samen en afzonderlijk ‘Weerflash’ genoemd.

NoodweerBenelux zal uw persoonsgegevens, zijnde informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden, met grote zorg behandelen, de passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, vernietiging, beschadiging onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, dan wel andere onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

NoodweerBenelux verwerkt uw gegevens met respect voor de principes van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, doelbinding, minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid.

NoodweerBenelux wenst u door middel van deze privacy policy in te lichten over:

-       welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld;

-       waarvoor uw gegevens worden gebruikt ende rechtsgrond;

-       hoe ze worden beschermd;

-       met wie ze worden gedeeld;

-       of uw persoonsgegevens naar het buitenland worden doorgestuurd; en

-       hoe lang ze worden bewaard.

Vervolgens wordt uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen.

Deze transparantie zorgt ervoor dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van uw persoonsgegevens.

NoodweerBenelux kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen. NoodweerBenelux zal de laatste versie van de privacy policy op de website www.weerflash.be publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken. Indien ingevolge de toepasselijke wetgeving uw voorafgaandelijke toestemming nodig is voor wijzigingen aan deze privacy policy, zal NoodweerBenelux u contacteren en uw toestemming afwachten.

Welke persoonsgegevens verzamelt NoodweerBenelux?

NoodweerBenelux beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden.  

NoodweerBenelux verwerkt de volgende persoonsgegevens:

-       Generieke persoonsgegevens zoals voornaam, naam, geslacht, adres, telefoonnummer ene-mailadres, foto’s

-       Financiële gegevens zoals bankgegevens

-       Gedragsdata zoals uw algemene locatiegegevens

-       IP-adres

Er worden geen gevoelige persoonsgegevens verzameld.

U kunt NoodweerBenelux uw persoonsgegevens bijvoorbeeld overgemaakt hebben via registratie op Weerflash, door op de Weerflash website te surfen, door gebruik van Weerflash te maken (bv. bij melding van een weersituatie), door ons te e-mailen enz. Er zijn dus persoonsgegevens die door u rechtstreeks worden bezorgd, maar er kunnen ook persoonsgegevens automatisch worden verzameld zoals over uw browser, uw interactie met Weerflash, uw IP-adres enz. Als het niet lukt om locatiegegevens van uw apparaat te verkrijgen, kan de locatie handmatig ingesteld worden.Wij kunnen ook informatie bekomen van openbare bronnen, sociale medianetwerk en of andere derden bv. het is mogelijk om een account te registreren via Facebook API of Apple ID.

Vergeet NoodweerBenelux niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor NoodweerBenelux relevant is. NoodweerBenelux streeft er op haar beurt naar om uw persoonsgegevens accuraat te houden.

Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat NoodweerBenelux de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren. Bv. als u ervoor kiest om locatiegegevens niet te delen, kan u geen meldingen maken.

Waarvoor gebruikt NoodweerBenelux uw persoonsgegevens?

Precontractuele communicatie en uitvoeren van de klantenovereenkomst

NoodweerBenelux gebruikt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om u haar diensten en producten te kunnen aanbieden. Zo kan NoodweerBenelux gepast met u communiceren. Dit dus in het algemeen in het kader van de precontractuele communicatie of om de overeenkomst tussen u en NoodweerBenelux te kunnen uitvoeren.Uitzonderlijk vragen wij uw expliciete toestemming.

Bv.wanneer u ons e-mailt, kunnen wij u terugmailen en gepast aanspreken, u kunt uw thuislocatie zelf instellen enz. Wij verzamelen uw locatiegegevens om u de diensten op basis van uw locatie te kunnen verlenen (bv. waarschuwingen voor slecht weer).

Welke locatiegegevens we precies verzamelen, hangt af van bepaalde instellingen, het apparaat, internetprovider, maar in het algemeen ontvangen we de lengte- en breedtegraad. Meer bepaald ontvangen we de lengte-en breedtegraad in volgende gevallen:

- Bij het maken van een melding krijgt deze melding in de database uw locatiegegevens. Deze informatie wordt niet op gebruikersniveau opgeslagen, maar we kunnen dit wel linken.  

- Bij het openen van de app wordt de laatste gekende positie opgeslagen. Dit is nodig om te weten in welke regio u zich bevindt en dus welke notificaties en validaties we met u moeten delen. Enkel de laatste gekende positie wordt opgeslagen, we houden hiervan geen geschiedenis bij.

-Als de app open is, verwerken we ook locatiewijzigingen die we om het uur updaten.

Firebase en Google zelf gaan ook locatiegegevens verzamelen tijdens het gebruik van de app. Als u de mobiele applicatie op de achtergrond laat draaien, is er in principe geen background tracking. U locatie zal aldus geüpdatet worden bij het opnieuw openen van de app. Hierdoor kunnen wij u bijvoorbeeld notificaties sturen over de weersituatie in de regio waarin u zich bevindt.

Optimalisatie van de diensten en degelijk klantenbeheer

Verder kan NoodweerBenelux uw persoonsgegevens gebruiken om haar diensten te optimaliseren en voor degelijk klantenbeheer. Dit op basis van de gerechtvaardigde belangen van NoodweerBenelux.

Bv.Wij gebruiken locatiegegevens voor het uitvoeren van analyses en het verbeteren van de diensten, zo kunnen we ook terugkerende bezoekers herkennen en uw toegang tot en gebruik van de diensten vergemakkelijken.

Promotie door NoodweerBenelux

Wanneer u klant bent van NoodweerBenelux, kan uw e-mailadres, voornaam, naam en geslacht ook gebruikt worden om verdere gelijke of gelijkaardige diensten of producten aan u te promoten en u te informeren over weetjes in de sector. Dit op basis van het gerechtvaardigde belang van NoodweerBenelux. Wanneer het niet gaat over gelijk of gelijkaardige producten of diensten geeft u hierbij uw toestemming voor dergelijke verwerking voor promotionele doeleinden. Wanneer u apart zou inschrijven op een nieuwsbrief of promo zonder dat u klant bent, zal uw toestemming voor de verwerking van uw voornaam, naam, geslacht ene-mailadres gevraagd worden. In geval de promo gebaseerd is op toestemming, kunt NoodweerBenelux op ieder moment verzoeken dergelijke inlichtingen of nieuwsbrieven niet langer te versturen (recht van bezwaar).

Advertentievan derde partijen

We werken met een breed netwerk van advertentiepartners. Partners kunnen ondermeer als doel hebben: het volgen van de manier waarop de diensten worden gebruikt, met welke mobiele applicaties wordt gewerkt, aanbieden van relevantere advertenties en om de effectiviteit van de advertenties te meten. Zijkiezen zelf de hiervoor gebruikte technologieën o.a. advertising ID’s. Dit alles op basis van uw toestemming.  

Bv.NoodweerBenelux en externe partners gebruiken uw locatiegegevens om advertenties uit te sturen die relevant zijn voor uw locatie.

Het is mogelijk dat u zelf advertenties kunt blokkeren. Onder Android en iOS kunt u via de instellingen van uw mobiele apparaat bijvoorbeeld aangeven dat u zich wenst afmelden (opt-out) voor gepersonaliseerde advertenties. Dit geldt dan niet enkel voor onze mobiele applicatie. Bv. Android: zoek via Google Play Help.

Statistieken

Verder zal Weerflash ook statistieken over het gedrag van de bezoekers verzamelen, dit al dan niet met behulp van analytics partners. Heden is dit op basis van Google Analytics en Firebase Analytics.

Dit op basis van het gerechtvaardigd belang voor wat de veiligheid en goede werking van onze website betreft en op uw toestemming voor de analyse van het gebruik van onze website. Behoudens voor de noodzakelijke cookies, vragen wij altijd uw toestemming voor cookies.

Wettelijke verplichtingen

Daarnaast gebruikt NoodweerBenelux uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn en om haar rechten te vrijwaren (bv. in geval van een geschil zal zij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige correspondentie te sturen).

Wanneer NoodweerBenelux uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal u hieromtrent voorafgaandelijk alle relevante informatie ontvangen en zal uw toestemming hiertoe worden gevraagd indien nodig.

NoodweerBenelux doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw persoonsgegevens of profiling te nemen.

Welke beschermingsmaatregelen heeft NoodweerBenelux doorgevoerd?

NoodweerBenelux heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden, geheimhoudingsverklaringen wanneer nodig), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up, toegang beperken tot personen die de gegevens nodig hebben) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s, beveiliging van netwerkverbindingen door gebruik van een Secure Socket Layer (SSL)) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

NoodweerBenelux streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard en grootte van haaractiviteiten, met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen. Wees ervan bewust dat interageren via het internet steeds risico’s met zich meebrengt.

NoodweerBenelux’s website kan links, plug-ins, interfaces naar externe websites bevatten. Indien u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing en treden dergelijke partijen in de eerste plaats op als verwerkingsverantwoordelijke en het privacybeleid van deze derde partijen zal dus van toepassing zijn.

Ook zult u voor het gebruik van Weerflash mogelijks gebruik maken van besturingssystemen, platforms, software-elementen, wireless services van derden enz. Wij hebben geen zeggenschap over hoe deze derden met uw persoonsgegevens omgaan. Daarvoor dient u hun privacybeleid te raadplegen.

Met wie deelt NoodweerBenelux uw persoonsgegevens?

NoodweerBenelux deelt uw gegevens met partijen die NoodweerBenelux helpen met de uitvoering van haar diensten bv. haar IT-providers voor gegevensopslag, partijen die ons helpen met productontwikkeling, elektronische communicatieplatforms, leveranciers van kaartservices zoals meer concreet Flutter, Firebase, Admob,Google Maps, Facebook, This Might Work BV. Deze externe dienstverleners zijn eveneens gebonden aan de privacy wetgeving en NoodweerBenelux maakt met hen de nodige afspraken (bv. door het afsluiten van een verwerkersovereenkomst). Zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen en mogen deze gegevens enkel in het kader van de uitvoering van hun diensten gebruiken.

NoodweerBenelux kan uw gegevens ook delen met externe bedrijven die promoties, producten of diensten aanbieden zoals adverteerders en andere advertentiepartners zodat zij relevante advertenties kunnen plaatsen en hierop analyses kunnen doorvoeren. Te denken valt aan gegevens over hoe u Weerflash gebruikt, informatie die via een interactieve advertentie is verstrekt, welke inhoud u heeft bekeken, activiteiten op een andere website, uw locatie.

Tenslotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken.

Gaan uw persoonsgegevens naar het buitenland?

NoodweerBenelux kan uw persoonsgegevens naar andere landen overdragen. In geval van transmissie naar landen buiten de EEA, zal NoodweerBenelux de nodige maatregelen blijven nemen om uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens te garanderen en de veiligheid en integriteit ervan te verzekeren.

Hoelang bewaart NoodweerBenelux uw persoonsgegevens?

NoodweerBenelux zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

Indien u promoties en algemene informatie over de sector via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel ontvangt, worden uw voornaam, naam, geslacht, e-mailadres bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft wanneer u geen klant bent.

Verder bewaart NoodweerBenelux de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen met betrekking tot de bewaring van gegevens. NoodweerBenelux zal daarom de desbetreffende gegevens tot 7 jaar na het afsluiten van een opdracht bewaren. NoodweerBenelux houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van haar rechten in geval van geschillen (10 jaar voor contractuele aansprakelijkheid, bij rechtsvordering:tot einde van de procedure).

Na het verstrijken van de retentieperiode zal de data verwijderd worden.

Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten:

1.     Recht van toegang en recht om een kopie te bekomen

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens en andere informatie op te vragen ter inzage. NoodweerBenelux stuurt u dan binnen een redelijke termijn en kosteloos een kopie.

2.     Recht op rectificatie, verwijdering, beperking en intrekking

Verder kunt u ook om een aanpassing of wissing van uw persoonsgegevens verzoeken of uw toestemming met betrekking tot (een bepaald) gebruik of verwerking beperken(bijvoorbeeld wanneer NoodweerBenelux de juistheid van uw persoonsgegevens controleren) of intrekken (indien van toepassing).

3.     Recht van bezwaar

U kunt in bepaalde gevallen een bezwaar indienen en NoodweerBenelux dus vragen om te stoppen om bepaalde gegevens te verwerken, wanneer u degelijke en legitieme redenen heeft om dit te doen.

U kunt uw toestemming steeds intrekken.

4.     Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de gegevens aan een andere verwerker over te dragen.

5.     Recht om klacht te richten aan de bevoegde autoriteit

Klachten kunt u bovendien steeds richten aan de bevoegde autoriteiten. Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be.  

Dit alles binnen het kader en limieten van de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijke wet en rechtbank

Op deze privacy policy, het verwerken van de persoonsgegevens is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy policy en het verwerken van persoonsgegevens tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar NoodweerBenelux haar vestigingsadres heeft, tenzij dwingende wetgeving die zou verbieden.

Contactpunt

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of deze privacy policy in te dienen? Neem dan contact op met NoodweerBenelux via info@weerflash.be.U kunt NoodweerBenelux ook steeds berichten via gewone post op haar vestigingsadres te Kerkstraat 53 bus 301, 8570 Anzegem.

Dank een kopie toe te voegen van uw identiteitskaart of ander document om uw identiteit te bewijzen.

NoodweerBenelux zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laat NoodweerBenelux u binnen 1 maand weten hoe dit komt.

Het al dan niet kunnen uitoefenen van uw rechten hangt samen met de verwerking en de rechtsgrond.

Weerflash is een initiatief van NoodweerBenelux en onze crowdfunders
This should work by This might work
Weerflash is een initiatief van NoodweerBenelux en onze crowdfunders
This should work by This might work